طراحى دكوراسيون بر مبناى پارچه هاى طرح دار

 

در بسيارى از مواقع ما بايد دكوراسيون يك اتاق را بر مبناى مبلمان موجود يا سرويس خوابى كه از قبل داريم طراحى كنيم و در اغلب موارد پارچه مبلمان و يا سرويس خواب پارچه اى طرح دار و متشكل از چند رنگ است. در چنين مواقعى بهترين كار بهره گرفتن از نبوغ طراح پارچه مبلمان يا سرويس خواب است. چنان كه مى دانيد طراحان پارچه با مطالعه بر روى تاثيرات رنگ ها در كنار يكديگر و صرف وقت و آزمايش حالت هاى گوناگون براى به تعادل رساندن رنگ ها به يك طرح مى رسند. حال ما با دراختيار داشتن پارچه طرح دارى كه نتيجه اين تلاش ها و مطالعات است مى توانيم از آن به عنوان راهنمايى براى انتخاب رنگ هاى مورد نياز براى دكوراسيون اتاق استفاده كنيم.

 

ابتدا پارچه را به دقت نگاه كنيد و ليستى از رنگ هاى به كار رفته در پارچه تهيه كنيد. رنگ غالب به كار رفته در طرح را در ابتدا و بقيه را برحسب مقدار سطح اشغال شده توسط آنها در طرح پارچه طبقه بندى كنيد. در تصوير ملاحظه مى كنيد كه رنگ آبى رنگ غالب به كار رفته در پارچه طرح دار سرويس خواب است و سپس سفيد بيشترين فضا را به خود اختصاص داده و در آخر زرد و صورتى كه تقريباً به مقدار مساوى در طرح پارچه به كار رفته اند قرار دارند.

 

حال، اتاق را در نظر بگيريد. وسيع ترين سطح اتاق كه مى تواند به يك رنگ درآيد كدام است؟ اين اتاق وسيع ترين بخش ديوارها هستند و پس از آن سقف ممكن است تصور شود كه سطح كف اتاق نيز از آنجا كه هم مساحت با سقف است به اندازه سقف بايد مورد توجه قرار گيرد ولى در طراحى رنگى اتاق هميشه بايد اتاق را با وسايل و مبلمانى كه در آن قرار مى گيرند تصور كنيم و جاى گيرى اين وسايل از مساحت زمين و كف اتاق مى كاهد چنان كه سطحى بسيار كوچكتر از سقف در معرض ديد بيننده قرار مى گيرد. در اينجا رنگ دوم به سقف اختصاص يافته است و سپس از دو تشك زرد و صورتى كه ابعادى برابر دارند براى صندلى كه در كنار اتاق قرار گرفته است استفاده شده.

 

تكرار اين رنگ ها را به صورت ناخالص تر و ضعيف تر در رنگ مايل به زرد چوب كف اتاق و يا پارچه راه راه سفيد و آبى روبالشى ها و حاشيه چهارخانه زرد و سفيد تخت مى بينيم. با به كارگيرى اين روش شما خواهيد ديد كه طراحى دكوراسيون يك اتاق بر مبناى رنگ ها و ميزان به كارگيرى آنها در يك پارچه طرح دار كه در اين دكوراسيون به كار رفته بسيار ساده تر از طراحى رنگى دكوراسيون بدون وجود چنين راهنمايى است.

 

از پارچه هاى طرح دار گاهى براى تاكيد كردن و چشمگير ساختن بخشى از مبلمان يك اتاق نيز استفاده مى شود به عنوان مثال وقتى بخواهيم تخت در يك اتاق نشيمن مركز توجه قرار گيرد و بيشتر از بقيه عناصر در اتاق توجه بيننده را جلب كند استفاده از پارچه هاى طرح دار يكى از آسان ترين روش ها براى نيل به اين مقصود است. اين امر با به كارگيرى تناليته هاى مختلف از يكى از رنگ هاى به كار رفته در طرح پارچه  براى ديگر عناصر اتاق و فضاى اطراف تخت يا كاناپه كه پس زمينه اى تك رنگ را براى آن فراهم مى آورند به آسانى تحقق مى يابد.

 

در اينجا اطلاعات و دانش شما درباره رنگ ها به كمك شما مى آيد.

 

اغلب پارچه هاى طرح دار از چند رنگ مختلف تشكيل شده اند كه امكان انتخاب رنگ هاى متنوعى را براى ايجاد يك پس زمينه تك رنگ دراختيار شما قرار مى دهد. حال شما با توجه به خصوصيات فيزيكى و ويژگى هاى معمارى اتاق مى توانيد مناسب ترين رنگ را به عنوان پس زمينه انتخاب كنيد. به عنوان مثال اگر پارچه اى از رنگ هاى آبى، گلبهى و زرد تشكيل شده باشد چنانچه اتاق شما خيلى وسيع و بزرگ باشد بهترين انتخاب رنگ گلبهى خواهد بود كه به فضا صميميت بيشترى مى بخشد و فضاى اتاق را جمع تر و صميمانه تر مى نماياند و يا در صورتى كه اتاق شمالى است و پنجره هاى آن رو به شمال بوده از آفتاب و نور مستقيم زيادى برخوردار نيست. انتخاب رنگ زرد مى تواند نماى آفتابى و روشن به آن ببخشد. اما اگر اتاق شما يك اتاق نشيمن است كه مايليد فضاى آن اندكى رسمى به نظر برسد استفاده از رنگ آبى به عنوان پس زمينه  اين پارچه طرح دار نظر شما را بهتر تامين خواهد كرد.