دو تكنيك بر روى يك قاب

 

جهت اجراى همزمان چند تكنيك رنگ آميزى بر روى يك سطح چندان محدوديتى وجود ندارد، تنها كافى است ابعاد آن براى انجام تكنيك ها و الگوى انتخابى مناسب باشد. به عنوان مثال بر روى اين قاب عكس موجود در تصوير دو تكنيك طرح دار كردن با روش ماسكه و ترك اجرا شده است ولى با توجه به الگوى انتخابى براى به كارگيرى آنها قابى با پهناى ۱۰ يا ۱۵ سانتيمتر نياز است. ديگر مواد مورد نياز عبارتند از:- رنگ روغنى ساختمانى به رنگ اكريا خردلى، رنگ پلاستيك ساختمانى نارنجى، صورتى، سبز روشن و آبى، وارنيش به صورت اسپرى و يا روغن جلا، چسب نوارى كاغذى، سمباده نرم، قلم مو چند عدد در اندازه هاى مختلف روش كار: ابتدا كليه سطوح قاب عكس را با رنگ اكر يا هر رنگ روغنى دلخواه ديگرى كه با رنگ آبى و يا رنگ انتخابى تان تضاد داشته باشد، پوشش دهيد. شما مى توانيد با تركيب رنگ هاى اصلى مختلف رنگ دلخواه را بسازيد. فرم دلخواه كه در اينجا مثلث هاى كنار هم انتخاب شده است را نيز با چسباندن چسب هاى كاغذى نوارى بر روى دو ضلع عمودى قاب ايجاد كرده و سپس بقيه قسمت ها را به وسيله قلم مو با رنگ پلاستيكى آبى بپوشانيد.براى اين منظور وارد محدوده ايجاد شده توسط چسب هاى كاغذى نشويد.پيش از انجام اين كار به اين موضوع توجه كنيد كه رنگ آميزى لايه فوقانى (رنگ با پايه آب مانند رنگ هاى پلاستيكى، گواش و اكريليك) مى بايست هنگامى انجام گيرد كه رنگ زيرين به صورت نيمه خيس بوده و با قرار دادن انگشت اشاره بر روى آن انگشت در لايه رنگى فرو نرفته و همچنين به رنگ نيز آغشته نشود (در واقع رنگ بايد به اصطلاح نوچ و چسبنده باشد). اين شرايط همان زمان مناسب براى پوشش رنگ زيرين روغنى ساختمانى با رنگ رويى پلاستيك ساختمانى و يا هر يك از رنگ هاى حلال در آب است. در همان وضعيت با رنگ هاى نارنجى و سبز روشن از رنگ پلاستيكى داخل مثلث ها را نيز رنگ آميزى كنيد.مدت زمانى صبر كنيد تا رنگ هاى لايه رويى در معرض هوا قرار گرفته و ترك ها ايجاد شوند. توضيح: اين انتخاب متفاوت بودن پايه هاى رنگ زير و رو با هدف انجام گرفته و قابل جابه جايى نيست زيرا رنگ روغنى به جهت داشتن روغن  ديرتر خشك مى شود و در حالى كه رنگ رويى با در معرض هوا قرار گرفتن به جهت آنكه در تركيب آنها آب وجود دارد، زود خشك شده و به اصطلاح جمع مى شود. لذا روغنى بودن سطح رنگى زيرين امكان لغزيدن لايه رويى را راحت تر فراهم مى كند. در نتيجه با جمع شدن لايه رويى، رنگ زيرين در قسمت هايى نمايان شده و بالاخره ترك ها حاصل مى شوند. پس از ايجاد ترك ها، چسب ها را به آرامى بكنيد. به اين ترتيب در جاى خالى آنها رنگ زيرين نمايان مى شود. حال در صورت دلخواه مى توانيد با قلم موى باريك و متناسبى با عرض چسب ها، محل چسب ها بر روى رنگ زيرين را با رنگ صورتى رنگ آميزى كنيد. در اين مرحله با وجود آنكه مواد مصرفى همان مواد قبلى هستند ولى نمى بايست ديگر انتظار وقوع ترك هايى را در اين قسمت ها داشته باشيد زيرا رنگ زيرين كاملاً خشك شده و ديگر تركى ايجاد نخواهد شد. از آنجا كه ترك خوردگى نشانه اى از قدمت جسم است، حاشيه هاى ترك نخورده را با سمباده نرم سائيده و خش دار كنيد تا آن قسمت ها نيز كهنه به نظر آيند. در پايان براى تثبيت رنگ ها سطح قاب را با لايه اى از وارنيش و يا روغن جلا بپوشانيد.