تزئين هاى ساده و سريع براى كلاهك آباژور

 

در صورتى كه آباژورى با كلاهكى ساده خريدارى كرده ايد يا آنكه كلاهك ساده و بدون نقش و تزئين آباژور قديمى تان برايتان يكنواخت و خسته كننده شده و به دنبال ايجاد زمينى براى آن هستيد، براى اين منظور راه هاى متعددى وجود دارد كه در اينجا به دو نمونه ساده، سريع و عملى از آنها اشاره مى كنيم.

 

  • كلاهكى با چينهاى فانتزى

 

۱- ابتدا محيط هاى دو دايره پائينى و بالايى كلاهك را با متر اندازه گيرى كنيد. سپس پارچه اى با توجه به ميزان اندازه به دست آمده و همچنين به رنگى متناسب با پالت رنگى محيط ولى متفاوت با رنگ كلاهك تهيه كنيد.

 

البته پيش از هر اقدام ذكر دو نكته ضرورى است: اول آنكه از آنجا كه در روش چين سوزنى، طول پارچه كاهش مى يابد، مقدار پارچه را ۳ تا ۴ برابر طول محيط هر يك از دايره هاى لبه كلاهك كه براى چين در نظر گرفته شده است، خريدارى كنيد. در ضمن در اين روش تزئين، شما مى توانيد از چين هاى دولا و يا حتى چهارلا هم استفاده كنيد. بنابراين مقدار معين شده براى چين يك  لا را در عدد ۲ و يا ۴ ضرب كنيد تا طول پارچه مورد نياز حاصل شود ولى شما مى توانيد به جاى دولا و يا چهارلا كردن پارچه، دو و يا ۴ تكه چين را با طولى برابر با محيط دايره مورد نظر بر روى هم متصل كنيد.

 

دوم آنكه براى اين منظور پارچه اى از جنس نخ و يا هر جنس ديگرى كه قابليت چين خوردن  داشته و به راحتى ريش ريش نشود انتخاب كنيد.

 

۲- پس از تهيه كردن پارچه، به وسيله قيچى لب كنگره اى نوارهايى با عرض ۲ و يا ۳ سانتى مترى و طولى برابر با ۳ و يا۴ برابر محيط هر دايره ببريد. (اين ميزان مناسب چين يك لا خواهد بود.) به اين ترتيب پارچه به نوارهاى لب كنگره اى زيادى مبدل خواهد شد.

 

حال در صورت دلخواه و با توجه به متراژ نوار و طول محيط، آن را به صورت يك لا و يا دولا چين دار كنيد.

 

براى اين منظور مى بايست خطى در ميان نوار و در طول آن با مداد رسم كرده و بر روى خط با نخى همرنگ با پارچه، كوك هاى ريز بزنيد. سپس انتهاى نخ را با دقت كشيده و به اين ترتيب نوار را چين دهيد. پس از اتمام مرحله چين دادن، با استفاده از چرخ خياطى روى خط كوك زده شده و چين خورده را چرخ كنيد. به اين صورت چين دوطرفه موجود، تثبيت مى شود. حال همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد در صورت دلخواه مى توانيد اين چين ها را جداگانه آماده كرده و با دوخت هاى ريز به هم متصل كنيد. هر چه ميزان چين بيشتر باشد، كلاهك، فانتزى تر خواهد شد. البته امكان اتصال نوارهايى چين داده شده بر روى يكديگر، رابطه مستقيمى با جنس پارچه نيز دارد. اگر پارچه ضخيم باشد نمى توان از چين هاى زيادى بر روى هم استفاده كرد. حال چين  هاى آماده شده براى هر لبه را به وسيله چسب حرارتى و يا چسب مايع به لبه پائينى و بالايى كلاهك آباژور بچسبانيد.

 

  • تزئين با آويزهاى كريستالى

 

يكى ديگر از راه هاى سريع و ساده براى زينت بخشيدن كلاهك هاى ساده آباژور كاربرد منجوق ها، مليله ها و به طور كلى سنگ هاى رنگى است. براى اين منظور مى بايست مقدارى از اين خرده ريزهاى تزئينى را به رنگ و مدل دلخواه تهيه كرد و با عبور نخ هاى نامرئى از داخل سوراخ هاى موجود در آنها و در نهايت اتصال آنها به لبه پائينى كلاهك، نمايى زيبا و رسمى را براى آباژور ايجاد كنيد ولى براى اين منظور ابتدا بايست بر روى لبه پائينى كلاهك نوار اريپى دوخته و سپس با ايجاد سوراخ هاى بزرگ تر به وسيله سوزن ضخيم بر روى حاشيه بالايى نوار واقع در كلاهك، با دوخت هاى عمودى، آويزها را از طريق همان سوراخ ها به كلاهك متصل كنيد.